Threptin Diskettes Fystiki Safaro
Threptin Diskettes (Fystiki Saffaro)

Protein diskettes with B -Vitamins:

Ingredients:

Casein protein, Sugar, Precooked Rice Flour, Bengal Gram Flour, Edible Vegetable Fat, L- arginine Thiamine Hydrochloride, Riboflavin, Nicotinamide, Vitamin C

Flavour :

Fystiki Safaro

PACK

275 g tin pack